ചില കോഴ്സുകൾ സിബിഎസ്ഇ ഒഴിവാക്കുന്നു

മോഹിനിയാട്ടം, മൾട്ടി മീഡിയ ആൻഡ് വെബ് ടെക്നോളജി, ഇംഗ്ലിഷ് ഇലക്ടിവ് എന്നീ കോഴ്സുകൾ പതിനൊന്നാം ക്ലാസിലെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ നിന്ന് (2018–19) ഒഴിവാക്കാൻ സിബിഎസ്ഇ തീരുമാനിച്ചു. ഒൻപതാം ക്ലാസിലെ

Read more
www.000webhost.com