വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒരുകോടി വരെ ചലഞ്ചിങ് ഫണ്ട്

എയ്ഡഡ്‌ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സ്‌കൂൾ മാനേജ്‌മെന്റും ജനങ്ങളും ചേർന്നു ചെലവഴിക്കുന്നതിനു തുല്യമായ തുക സർക്കാർ നൽകും. പരമാവധി ഒരുകോടി രൂപവരെ ഇത്തരത്തിൽ ചലഞ്ചിങ്

Read more
www.000webhost.com